تهویه تاریکخانه به  دلایل زیر باید رعایت شود:

 -ایجاد شرایط رضایت بخش برای کارکنان

 -نگهداری و استفاده از فیلم ها در وضعیت منایب

 -کارایی مناسب سیستم ظهور و ثبوت اتوماتیک

 در صورتی که تهویه تاریکخانه به خوبی صورت نگیرد رطوبت نسبی هوا افزایش یافته  که این امر منجر به کاهش درجه حرارت سیستم ظهور و ثبوت خواهد شد که در این صورت دستگاه ظهور و ثبوت برای جبران آن ،درجه حرارت را افزایش می دهد و از این رو  فیلم ها در داروی ظهور به علت افزایش درجه حرارت دچار دانسیته شده و دچار مه آلودگی می شوند.

 برای جلوگیری از ایجاد مشکل بایستی نکات زیر را ذر طراحی و بهره برداری از تاریکخانه در نظر گرفت:

-کنترل رطوبت نسبی بین %۶۰-۴۰

 -تعویض هوای تاریکخانه حداقل ۱۰ بار در ساعت

-نگهداشتن درجه حرارت تاریکخانه بین ۲۰- ۱۸ درجه سانتیگراد

برای تهویه مناسب تاریکخانه می توان از هواکش های مخصوصی که برای این منظور طراحی شده اند بهره برد این هواکش ها بعلت ساختار خود ضمن تصفیه هوا از ورود نور به محیط تاریکخانه جلوگیری می کنند.

تهویه تاریکخانه