رادیولوژی چیست

رادیولوژی از کلمه لاتین Radius به معنای پرتو مشتق شده است. رادیولوژی دربرگیرنده رشته‌های بسیاری است که بر مبنای کاربرد پرتوهای یون ساز برای تشخیص بیماریها و یا درمان آنها می‌باشد. تاریخچه رادیولوژی به سال ۱۸۹۵ بر می گردد ، ویلهلم رونتگن دانشمند آلمانی که مشغول انجام مطالعه و آزمایش روی اشعه کاتد یک با لوله کروکس-هیتورف بود در صفحه کاغذ آغشته به کریستال‌های پلاتینیو سیانور باریم که در مجاورت لوله کروکس-هیتورف قرار داشت فلور سانس درخشانی مشاهده کرد.این مساله او را به شناخت اشعه نوینی به مراتب نافذتر از اشعه کاتدیک رهنمون ساخت و با طرح تجربیاتی دقیق، به بررسی صفات این اشعه که آن را اشعه ایکس نامید، پرداخت.

رادیولوژی پزشکی به دو رشته تخصصی تقسیم می‌شود: پزشکی هسته‌ای که براساس مواد رادیواکتیو کار می کند و دیگری رادیولوژی که مبنای آن روی اشعه ایکس و ویژگیهای گوناگون آن است رادیولوژی پزشکی واقعی یا رنتگنولوژی شامل دو قسمت رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی درمانی می‌شود. رادیولوژی تشخیصی شامل فلوئوروسکوپی ، رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری است. رادیولوژی درمانی درمورد دستگاه های رادیوتراپی ، مقادیر درمانی در تابش و حساسیت بافتی در برابر پرتوها بحث می‌کند.